Privacyverklaring

Privacyverklaring vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Voetreflexzonetherapeut Paulien Dijkema, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier.

Tevens ben ik verplicht u uit te nodigen tot het stellen van vragen omtrent uw behandeling, de uitvoeringstermijn van de behandeling, de mogelijkheid om af te zien van verdere behandeling en/of verder te gaan met andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • Dat ik zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelende therapeut ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog, alleen met uw expliciete toestemming, voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (adres en geboortedatum)
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u daarover eerst informeren

Inzagerecht nabestaanden

Nabestaanden hebben een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer de patiënt hier bij leven toestemming voor heeft gegeven
 • Wanneer op grond van de Wkkgz een mededeling van een incident is ontvangen
 • ‘Voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, nl.:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Behandeldatum
 • AGB-code van de therapeut
 • Omschrijving geleverde zorg: Reflexzonetherapie + prestatiecode
 • Kosten van het consult

De nota ontvangt u middels een Pdf-bestand via e-mail

Registratie contactgegevens bron-, en contactonderzoek GGD

Indien noodzakelijk zal ik, uitsluitend op verzoek van de GGD en alleen met uw expliciete toestemming, uw contactgegevens (alleen naam, e-mailadres en telefoonnummer) voor bron-, en contactonderzoek verstrekken aan de GGD.

Gebruik van cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat de site zo soepel mogelijk draait.
Bij gebruik van deze site gaan we ervan uit dat u hiermee instemt.

Uw privacy-rechten

Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens via info@voetreflex-paulien.nl
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op www.wetten.overheid.nl

 


November 2021
Voetreflexzonetherapeut Paulien Dijkema